3. sep, 2020

Innlegget/kronikken er fra 2003

DEN TOTALE YDMYKELSE

Den totale ydmykelse truer med å frata den siste rest av menneskelighet. Ydmykelse er et uttrykk for en tilstand hvor ens verdi som menneske blir forsøkt deklassifisert. En slik deklassifisering av det rent menneskelige gjør det lettere for den israelske okkupasjonsmakten å sette ut i livet enda flere ydmykende praksiser. Eksempler på slike praksiser er ødeleggelse og ruinering av palestinske eiendommer og boligkvarterer, bygging av stadig nye jødiske bosettinger på okkuperte palestinsk landområder, isolering av den palestinske presidenten Yassir Arafat og hans stab i Ramallah og videreføring av den forhatte muren som er ment å skille Israel fra de okkuperte palestinske områdene. Den israelske okkupasjonsmakten synes ikke å la en anledning gå fra seg uten å minne palestinerne på hvem som er det absolutte herrefolket.

3. sep, 2020

Innlegget/kronikken er fra 2003

TERRORISMENS MANGFOLD

Offisielt forbeholdes terror som regel bestemte grupper, stater eller enkeltpersoner. Andre som begår terroriserende handlinger faller merkelig nok ikke inn under begrepet terrorisme. Enkelte land, som USA og Israel, utfører terroristiske handlinger og slipper unna med det. Da er ikke handlingene benevnt som terrorisme. I stedet brukes eufemismer som «kampanje» eller «operasjoner». Israelerne er mestere i bruken av eufemismer i sine «kampanjer» mot palestinerne. På metaforisk vis er begreper fra legevitenskapens og medisinens område populære i politiske og militære diskurser. «Kirurgiske operasjoner» en hyppig anvendt betegnelse når USA går til angrep.

3. sep, 2020

Innlegget/kronikken er fra 2003

AMERIKANSK MACHISMO

Ingenting er selvsagt lengre. Det skjønte vi etter Sovjet-kommunismens sammenbrudd i Øst-Europa og Berlin-murens fall for godt over ti år siden. Det skjønte vi ettertrykkelig etter 11.september 2001, en hendelse som - politisk og religiøst - ga næring til apokalyptiske visjoner. 11.september utløste en utbredt terrorisme-psykose anført av et USA som i politisk paranoia og hevnrus så terrorister overalt. 11.september ga fremfor alt Bush-administrasjonen og de nykonservative frie hender.

3. sep, 2020

Innlegget/kronikken er fra 2003

HULEBOERENS RETORIKK

Bush-administrasjonen synes å basere seg på en konservativ teologisk forståelse av politikken som plasserer USA i verdens midte. Siden USA står Gud nærmest kan ikke landet ta feil. I det øyeblikk en nasjon, et folk eller en politiker ser på seg selv som Guds representant løftes politikken ut av sin jordiske sfære og inn i en eskatologisk og religiøs sfære hvor Gud påkalles som legitimerende for enhver politisk handling av en viss betydning. Helliggjørelse av politikken er forsøk på å gi en rettferdiggjørelse av politikken som uavhengig av og immun fra enhver kritikk som måtte komme. For hvis USA til enhver tid har Gud i ryggen, har da ikke USA rett uansett hva andre måtte mene?

3. sep, 2020

Innlegg/Essay fra 2002. s.12-13

Forenklingens logikk

Virkelighetens komplekse både-og blir redusert til et enkelt skjema hvor den grunnleggende motsetningen er «oss» mot «dem» eller «vi» mot «de andre». De som faller i sistnevnte kategori symboliserer kaoskreftene og ondskapen. Ved hjelp av forenklingens logikk kan skyldspørsmålet besvares. Det er «de andre» som har skylden. Det er «de andre» som skaper problemene for «oss». De «ansvarlige» for problemene blir identifisert og det settes et klart skille mellom «oss» og «de andre».